Un caloroso saluto ed un vivissimo augurio a tutti voi che sostenete questa lodevole iniziativa del premio LUPO, perché è giusto che le nostre piccole comunità coltivino il senso innato dell’arte e del bello in ogni sua forma espressiva e conservino la lingua e le caratteristiche che le hanno accompagnate lungo il corso della storia. Non lasciamoci appiattire, non lasciamoci annullare dall’attuale strisciante globalizzazione. Togliere ad una comunità la sua arte, la sua lingua e le sue usanze è come rubare il profumo ad un fiore o il sapore ad un frutto. Perciò: vivano i nostri paesi, con i nostri dialetti, le nostre usanze, le nostre tradizioni, le nostre variegate espressioni artistiche, in tutta la loro bella varietà e molteplicità. Essi danno al nostro vivere unità nella diversità e bellezza nella varietà. Auguri a tutti! Buon lavoro!


Filomena Fratta.

  


Një përshëndetje të ngrohtë dhe një urim të ngjallë për të gjithë ju çë  mbani këtë të lavdërueshme iniciativa të çmimit Ujk, pse  është e drejtë çë bashkësit tona të vogla  kultivojnë  palindur ndjenjën e artit dhe bukurisë në të gjithë formën ekspresive e saj dhe të ruajnë gjuhën dhe karakteristika çë e kan shoqëruar përgjatë rrjedhës së historisë. Mos na bëta shkatërronj,  mos na bëta anulonjë nga aktual i rrëshqanorët globalizimin. Hiq një komuniteti artin e saj, gjuha e saj dhe zakonet e tij është si vjedhje aromën e një lule apo aromë frutash. Pra, të jetojnë vendet tona! Me dialektet tona, zakonet tona, traditat tona, shprehjet tona artistike të ndryshme në të gjitha varietet dhe shumësinë e tyre të bukur. Ata japin jetën tonë unitetin në diversitet dhe bukuri në larmi.   

Urimet më të mira për të gjithë! Punëmbarë! 


Filomena Fratta.Il testamento di Skanderbeg


Teresina


Usignolo


Kazallveqi (Casalvecchio)